• Regulamin

REGULAMIN
§ 1. Definicje

1.Regulamin- niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o który mowa w w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. 
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

3. 
Konsument - konsument w rozumieniu art 22.1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. 
Sprzedawca:
EVERGREEN Dorota Menio
tel.
kontakt@zielonawyspasklep.pl
NIP 727-255-09-42
REGON 100 925 999

5. 
Adres siedziby Sprzedającego:
ul. Krucza 7 m. 12/13
93-185 Łódź

6. 
Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: zielonawyspasklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze, jego dostępności, cenach oraz zakupić Towar.

7. 
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego, między Sprzedawcą a Klientem.

8.
Towar - produkty zamieszczone na Sklepie internetowym udostępnione do zakupu.

9. 
Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

10. 
Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.

11. 
Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów.

12. 
Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji.

13. 
Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" traktowana jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.

14. 
Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie anulować lub edytować zamówienia.

15. 
Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów - subiektywne oceny przyznawane przez Klientów w formie dla jakości usługi oraz towaru, przyznawane po zrealizowaniu zamówienia.

16. 
Komentarze - subiektywne wypowiedzi Klientów oceniające jakość usługi oraz dany towar pisane po złożeniu zamówienia.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
   - zawieranie umów sprzedaży online- w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
   - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu Internetowego,
   - dodawanie opinii,komentarzy i ocen- Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego       zamówienia,

   - przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system     informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

    - przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:

                      * Firefox

                      * Chrome

                      * Microsoft Edge

    - dowolny program do przeglądania plików w formacie PDF.

3.Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza   zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz   po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.

4.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi   usługami,Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia   bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i   modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

§ 3. Zamówienia

1.Zamówienie w Sklepie można złożyć bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne   konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu   usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.

2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Zamówienia dostępnego na   stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do   Koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich   ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki   techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie   złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych   identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych   Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności,wybranego     sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.

4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym Formularzu Zamówienia danych   osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia   poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

    - Wysłanie przez Klienta Elektronicznego Formularza Zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli     zawarcia Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

    - Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego   Elektronicznego Formularza Zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu   komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.

    - Po zawarciu Umowy Sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail       potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne   potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy   Sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane   Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez   Sprzedawcę po sprzedaży oraz sposobie i skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku Nr 1.

    - Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:

       * Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na   stronie Elektronicznego Formularza Zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania   zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas   złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a   w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z kktórego dokonywana była płatność.

       * Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję " anuluj zamówienie" dostępną na     stronie Elektronicznego Formularza Zamówienia.

   - W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu   otrzymanej płatności w terminie trzech dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu   takiego samego sposobu zapłaty,jakiego użył Klient.

   - Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy.

§ 4. Płatność

  1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie)

  2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.


§ 5. Dostawa

  1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.

  2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

  3. W sytuacji wskazanej w pkt. 2 Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.

§ 6. Odstąpienie od umowy 

  1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.

  2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziałach 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

  3. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt. 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i informacji Działalności Gospodarczej.

  4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zakup Towaru w Sklepie Internetowym miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje sprzedającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje mu prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

  6. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:

      1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu internetowego

      2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będącego Załącznikiem nr. 2 - wysyłając go na
adres siedziby Sprzedającego.

      3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany ppkt. 1 i 2

  7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadcz
enia przed jego upływem.

  8. Bieg termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

      1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązane do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która:

         * obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

         * polega na regularnych dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

      2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy

  9. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr. 2 niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu.

  10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:

      1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

      2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

      3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowaniu nie można zwrócić za względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

      4. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

      5. zawartej w drodze aukcji publicznej


§ 7. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

  1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczania.

  2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.

  3. Jeżeli konsument celem realizacji prawa do odstąpienia skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki zostaną zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.

  4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzyma
nych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysłać na adres siedziby Sprzedawcy. 

  6. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


§ 8. Reklamacje

  1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Towary wolne of wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

  2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

      1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego

      2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres kontakt@zielonawyspasklep.pl

  3. W zgłoszeniu należy uwzględnić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować wadę.

  4. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 od daty jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie.

  5. Kroki jakie musi podjąć Kupujący w celu złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach Elektronicznego formularza reklamacyjnego.

  6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru, ponosi Sprzedawca.

  7. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

 8. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

      - zamiarze o wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu

      - odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


§ 9. Opinie i Komentarze

  1. Klient może przyznać Ocenę oraz dodać Komentarz oceniające jakość obsługi lub/i dany Towar.

  2. Ocena poszczególnych Towarów jest dobrowolna i nieodpłatna.

  3. W ramach jednego zamówienia Klient ma jednokrotną możliwość dodania Opinii.

  4. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.

  5. Sprzedawca nie weryfikuje ocen merytorycznie. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania ocen w całości lub części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

  6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w sposób oczywisty uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne jest też umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich, czy stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji.

  7. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. 

  8. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowanie przez siebie i umieszczanie wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszanie praw i dóbr osób trzecich.

  9. Na wyraźną prośbę Klienta treść ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu.


§ 10. Własność intelektualna

  1. Klient przyznaje, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa autorskie lub pokrewne do ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych. Przysługuje mu prawo do ich zamieszczania i korzystania ze Sklepu internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że taki uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

  2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treści, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy Sklepu.

  3. Klient zamieszczając w Sklepie Internetowym oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego w tych utworów, wraz z prawem do udzielania sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).

  4. Usunięcie przez Klienta oceny w myśl rozdziału 9 pkt. 9 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.


§ 11. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze warunki korzystania obowiązują od dnia 2022.11.05

  2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

  3. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.


§ 12. Załącznik nr. 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

  1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje - Konsumentowi. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

      - w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

      - w przypadku umowy zobowiązujące do przeniesienia własności wielu rzeczy, które, dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trz
ecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy

      - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

      - w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej rzeczy

  2. Aby uzyskać prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (tj. dane Sprzedawcy pkt. 1.4) o swojej o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  3. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wyst
arczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

  7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Zwracaną proszę odesłać na adres podany w pkt. 1.5, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  9. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może okazać się nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.